การแช่แข็งด้วยบล็อค block หรือ plate freezer โดยปกติ การแช่แข็งด้วย block จะนำเนื้อสัตว์ที่ต้องการคละใส่นำไปเรียงใส่ plate แล้วนำไปแข่แข็ง เพื่อให้สินค้า รักษาความสดใหม่ให้ได้

ภาพกุ้งที่จัดเรียงก่อนนำไปแช่แข็งภาพกุ้งที่แช่แข็งเสร็จเรียบร้อยแล้ว