กุ้งแช่แข็ง คือ กุ้งที่ผ่านการแช่แข็ง หรือ frozen-shrimp คือกุ้ง ที่ผ่านการแช่แข็ง และเก็บไว้ในอุณหภูมิ -18 องศา เพื่อให้ กุ้งสามารถเก็บไว้ได้นานขึ้น 

โดยกุ้งแช่แข็งแย่งเป็นสองประเภทใหญ่ๆ คือ กุ้งสดแช่แข็ง และ กุ้งแปรรูปแช่แข็ง

กุ้งสดแช่แข็ง คือ กุ้งสดแช่แข็ง ส่วนใหญ่เป็น กุ้งที่ผ่านการล้างน้ำ ตัดแต่งก่อนที่จะไปแช่แข็ง เช่น กุ้งสดปอกเปลือกผ่าหลังเอาหางออกแช่เยือกแข็ง  PDTL (peeled and devined tail-less), กุ้งสดปอกเปลือกผ่าหลังไว้หางแช่เยือกแข็ง PDTO (peeled and devined tail-off), กุ้งผ่าผีเสื้อเอาหางออก(tail-on butterfly), กุ้งเกะหัวไว้เปลือกแช่แข็ง (EZ peeled) โดยกุ้งแต่หละประเภทเหมาะแก่การนำไปปรุงอาหารตามประเภทต่างๆ

กุ้งแปรรูปแช่แข็ง(frozen cook) คือ กุ้งสดที่ผ่านกรรมวิธีทำให้สุกและแช่เยือกแข็ง

สนในสั่งกุ้งแช่แข็งได้ที่ https://www.pcnfood.com/groups/shrimp